Zarządzanie konfliktem interesów w Banku

Informacja o zarządzaniu konfliktem interesów w  Banku Spółdzielczym w Rzeszowie

W Banku  obowiązuje  „Polityka zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Rzeszowie” (zwana dalej „Polityką”), która została przyjęta przez Zarząd oraz zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Polityka określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania ryzyku wynikającemu z rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktów interesów, a także zasady wyłączania z procesu decyzyjnego pracownika, członka organu zarządzającego, członka organu nadzorującego Banku, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.

Polityka określa również mechanizmy kontrolne służące zapobieganiu konfliktom interesów i minimalizowaniu ryzyka ich występowania, monitorowanie konfliktów interesów oraz raportowanie o konfliktach interesów.

Celem Polityki jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom powodowanym konfliktem interesów, a także zapobieganie naruszeniu prawa i regulacji nadzorczych, poprzez  identyfikację i ocenę rzeczywistych oraz potencjalnych konfliktów między interesami Banku a prywatnymi interesami pracowników lub członków organów Banku oraz osób trzecich powiązanych z pracownikami lub członkami organów Banku, oraz ich minimalizację lub zapobieganie ich występowaniu, a także zapobieganie konfliktowi postrzeganemu.

Zarządzanie konfliktem interesów w Banku polega na podejmowaniu niezbędnych kroków w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków konfliktu interesów i realizowane jest przez:

1) właściwą organizację i prawidłowe funkcjonowanie organów Banku;

2) rozwiązania organizacyjne zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienie sytuacji powodujących konflikt interesów, w tym podział zadań i uprawnień, kompetencje decyzyjne i odpowiedzialność, podległość służbową oraz tworzenie barier informacyjnych zapobiegających konfliktowi interesów;

3) wyznaczenie komórki organizacyjnej dedykowanej do zapobiegania konfliktom interesów;

4) wprowadzenie i stosowanie szczególnych zasad zawierania transakcji z członkami organów Banku, osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotami powiązanymi z nimi kapitałowo lub organizacyjnie;

5) zobowiązanie członków organów oraz pracowników Banku do ujawniania swoich powiązań personalnych z osobami, z którymi pozostają w relacjach służbowych, bezzwłocznego informowania  o występowaniu zdarzeń lub okoliczności ich dotyczących, powodujących występowanie konfliktu interesów;

6) określenie systemu zbierania, przekazywania i wykorzystania informacji w zakresie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, zapewniającego możliwość reakcji kierownictwa Banku na zaistniałe zagrożenia;

7) zapewnienie anonimowych kanałów przekazywania informacji o naruszeniach oraz szkolenia dla pracowników m.in. z zakresu zasad przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów;

8) dbałość o zapisy w regulacjach wewnętrznych, zapewniające zgodność z zasadami niniejszej Polityki;

9) promowanie zasad transparentności, odpowiedzialności i uczciwości oraz aktywnej postawy w promowaniu biznesu opartego na przestrzeganiu wartości etycznych przez osoby kierujące w Banku pracą innych osób, na wszystkich szczeblach zarządzania;

10) nadzór organów Banku nad przestrzeganiem zasad określonych w Polityce.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.