Aktualności

Rekrutacja na stanowisko ANALITYKA KREDYTOWEGO 19.01.2024 r.

Informujemy, że została ogłoszona rekrutacja

na stanowisko ANALITYKA KREDYTOWEGO

 

Miejsce pracy:  Centrala Banku Spółdzielczego w Rzeszowie,

                         przy ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 16

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym
 • min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w bankowości na stanowisku związanym z analizą kredytową
 • umiejętności przeprowadzania analizy finansowej
 • doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji kredytowej
 • umiejętności identyfikacji ryzyka
 • znajomości finansów przedsiębiorstw
 • zdolności do analitycznej oceny sytuacji
 • umiejętności współpracy i dobrej organizacji czasu pracy

 

 

Oferty, wraz z dołączoną treścią:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko analityka kredytowego, ogłoszonej w styczniu 2024 r. prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Rzeszowie. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie, oraz, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie odstępu od treści moich danych oraz ich przetwarzania, jak również  wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

prosimy kierować wyłącznie na adres:  biuro.zarzadu@bs.rzeszow.pl

w terminie  do 25 lutego 2024 r.

 

Odpowiemy tylko na wybrane aplikacje

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODPOWIADAJĄCYCH NA POWYŻSZE OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej „RODO”): 

 1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie (35-025), ul. Płk. Leopolda Lisa-Kuli 16.
 2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bs.rzeszow.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy, pozyskując dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak również pozyskując dane w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy). Jeśli wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane również w przyszłych procesach rekrutacji. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.
 4. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji lub maksymalnie do jednego roku od momentu jej zakończenia (w celach dowodowych) oraz w przypadku wyrażenia stosownej zgody, również w przyszłych procesach rekrutacji, do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 5. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom, realizującym na nasze zlecenie, badania medycyny pracy oraz obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, jak również podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą. Ma Pani/Pan prawo: • żądania dostępu do swoich, danych i uzyskania ich kopii, • żądania ich sprostowania, • żądania usunięcia danych • żądania ograniczenia ich przetwarzania, • do przenoszenia swoich danych, • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.