www.bs.rzeszow.pl » O Banku » Aktualności

Aktualności

30 lipca 2019

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

 

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
mający swoją siedzibę przy ul. Płk. L. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów (KRS nr: 0000044661)
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

oznaczonych jako:

1) lokal mieszkalny nr 23 o pow. użyt. 46,07 m2 – położony w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Płk. L. Lisa-Kuli 16, wraz z niewydzielonym udziałem we współwłasności gruntu 5/100 części w działce nr 919/2 o pow. 0,0443 ha – obręb 207 Śródmieście m. Rzeszów – cena wywoławcza 243.570,00 zł, (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100),

2) lokal mieszkalny nr 24 o pow. użyt. 32,96 m2 – położony w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Płk. L. Lisa-Kuli 16, wraz z niewydzielonym udziałem we współwłasności gruntu 3/100 części w działce nr 919/2 o pow. 0,0443 ha – obręb 207 Śródmieście m. Rzeszów – cena wywoławcza 180.266,00 zł, (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100),

3) lokal mieszkalny nr 26 o pow. użyt. 43,41 m2 – położony w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Płk. L. Lisa-Kuli 16, wraz z niewydzielonym udziałem we współwłasności gruntu 4/100 części w działce nr 919/2 o pow. 0,0443 ha – obręb 207 Śródmieście m. Rzeszów – cena wywoławcza 229.657,00 zł, (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100),

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00099360/7.
Powyższe lokale są zamieszkałe przez lokatorów posiadających umowy najmu.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą tej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Rzeszowie przy ul. Płk. Lisa Kuli 16, sala konferencyjna nr 20, w następujących godzinach:

1) godz. 1000 – lokal mieszkalny nr 23,
2) godz. 1100 – lokal mieszkalny nr 24,
3) godz. 1200 – lokal mieszkalny nr 26.

Z uzasadnionej przyczyny Bank może odwołać ogłoszony przetarg.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie do dnia 09 września 2019 roku wadium w pieniądzu w wysokości:

1) 24.500,00 zł – „Wadium dot. przetargu nieruchomości oznaczonej jako lokal nr 23”,
2) 18.000,00 zł – „Wadium dot. przetargu nieruchomości oznaczonej jako lokal nr 24”,
3) 23.000,00 zł – „Wadium dot. przetargu nieruchomości oznaczonej jako lokal nr 26” .

na konto Banku Spółdzielczego w Rzeszowie nr 96 9162 0000 9001 0000 0013 0089 oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Nabycie nieruchomości do majątku wspólnego wymaga zgody współmałżonka.
Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza. Uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty lub pełnomocnictwo w oryginale.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra, wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane przez uczestnika konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cenę nieruchomości ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium nabywca jest obowiązany wpłacić na konto Banku Spółdzielczego w Rzeszowie nr 02 9162 0000 9001 0000 0013 0035, nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustali Zarząd Banku najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400, tel. 17 852 31 84.

Oferowane do sprzedaży mieszkania  będzie można zobaczyć fizycznie w dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) pomiędzy godziną 11.00
a 12.00.

 

Regulamin przetargu do pobrania TUTAJ
Zdjęcia lokali do pobrania TUTAJ

                                                                                                                                       Zarząd Banku

 

 

Znajdź bankomat

2019 © Bank Spółdzielczy w Rzeszowie.
Najstarszy Polski Bank na Podkarpaciu.

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij informację o plikach Cookie