Historia

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie powstał pod nazwą Towarzystwa Zaliczkowego dla Miasta Rzeszowa i Powiatu Rzeszowskiego. W dniu 26 lipcu 1870 r. we Lwowie został zarejestrowany pierwszy Statut Towarzystwa, które oficjalną działalność  rozpoczęło 15 grudnia 1870 r.

Inicjatorami powołanego Towarzystwa byli ówcześni mieszkańcy miasta wywodzący się z różnych warstw społecznych i reprezentujący różne zawody, m.in.: Ferdynand Schaitter, Edward Neugebauer, Leon Schott (pierwszy dyrektor Towarzystwa), Henryk Jędrzejowicz czy Ludwik hr. Wodzicki (pierwszy prezes Towarzystwa). Członkowie spółdzielni wnieśli wymagane fundusze niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności, która głównie skupiała się na udzielaniu pożyczek i gromadzeniu wkładów oszczędnościowych na oprocentowanych rachunkach, zwanych lokacyjnymi.

Kilkanaście lat od powstania, szybko rozwijające się Towarzystwo podjęło współpracę z Bankiem Krajowym we Lwowie w zakresie zastępczej obsługi w sąsiednich powiatach. Po 25 latach działalności jego kapitały pozwoliły na zakup własnego budynku. Dobre zarządzanie Towarzystwem przypisuje się m.in. dyrektorowi Leonowi Schott. Dziś, Bank w ofercie ma popularny rachunek oszczędnościowy LEON, który upamiętnia postać pierwszego dyrektora. Historia Banku Spółdzielczego w Rzeszowie jest dość dobrze udokumentowana. Zachował się oryginał STATUTU Towarzystwa Zaliczkowego dla miasta Rzeszowa i Powiatu Rzeszowskiego z 1871 r. wydany nakładem Towarzystwa a wydrukowany przez Księgarnię J.A. Pelara. oraz oryginał dokumentu: Pogląd na działalność i rozwój Towarzystwa zaliczkowego i kredytowego spółki zarejestrowanej z odpowiedzialnością ograniczoną w Rzeszowie w czasie dwudziestopięcioletniego istnienia 1870-1895  wydany nakładem Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego z drukarni E.F. Arvaya z 1895 r.

Z zachowanych oryginałów protokołów kolejnych Rad Nadzorczych i Zarządów Banku, bilansów Towarzystwa, sprawozdań Dyrekcji i podejmowanych przez Walne Zgromadzenia uchwałach wiemy, o dynamicznym rozwoju ekonomiczno-finansowym Towarzystwa.

Kłopoty gospodarcze w latach pierwszej wojny i kryzys lat 30. nie pozostały bez wpływu Towarzystwo, którego działalność znacznie osłabła. Dopiero od 1935 do II wojny Spółdzielnia uzyskała dobre wyniki. Następne lata to kolejne przeszkody w rozwoju Towarzystwa, które po wyzwoleniu zmieniło nazwę na Towarzystwo Zaliczkowe i Kredytowe.

Na mocy przeprowadzonej w 1950 r. reformy bankowej do Towarzystwa zostały włączone okoliczne kasy Stefczyka (z Zaczernia, Trzebowniska, Trzciany, Świlczy, Mrowli, Staromieścia, Stobiernej, Słociny, Przybyszówki, Mrowli i Krasnego). Towarzystwu narzucono nową nazwę, jednolitą dla wszystkich spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych działających wówczas w Polsce: Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością ograniczoną. Zmieniony został także Statut, który znacznie ograniczył samodzielność i kompetencje władz oraz zakres działania instytucji, do czego przyczynił się również Narodowy Bank Polski wprowadzając limity w udzielaniu kredytów.

W 1956 r. Gminne Kasy otrzymały nowy Statut, i wkrótce potem rzeszowska kasa zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy Rolników i Rzemieślników w Rzeszowie. Rada Nadzorcza odzyskała prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu a Bank ponownie przyjmował wkłady na własny rachunek i rozszerzył działalność kredytową.

Od 1973 r. Bank prowadził swoją działalność w mieście Rzeszowie, gminach Kasne, Świlcza, Mrowla i Trzebownisko. Posiadał 5 stałych punktów kasowych – Mrowla, Jasionka, Łąka, Trzciana i Bratkowice. Kolejny raz została zmieniona nazwa na Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, która obowiązuje do dzisiaj.

W połowie lat 70. nastąpiła ponowna reorganizacja w polskiej spółdzielczości i na mocy ustawy z 12 czerwca 1975 r. powołany został Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił rolę centrali organizacyjno-rewizyjnej i finansowej wszystkich banków spółdzielczych w kraju. Filie Banku Spółdzielczego w Rzeszowie przekształciły się w oddziały. Kolejny etap zmian w rzeszowskim Banku przyniósł rok 1982, gdy usamodzielniły się wówczas oddziały w Krasnem i Świlczy a teren działania Banku ograniczył się do Miasta Rzeszowa i Gminy Trzebownisko. W 1985 r. Zebranie Przedstawicieli uchwałą, dokonało podziału Spółdzielni, w wyniku którego oddział w Jasionce stał się samodzielnym bankiem a Bank Spółdzielczy w Rzeszowie ograniczył swoją działalność do granic miasta.

W II połowie lat 70. Bank dynamicznie się rozwijał i osiągał bardzo dobre wyniki z prowadzonej działalności. Dwukrotnie zajął II miejsce we współzawodnictwie krajowym banków spółdzielczych i otrzymał na własność sztandar przechodni Prezesa Banku Gospodarki Żywnościowej.

W roku 1986 Bank (jako jedyny w Polsce) objął swoją obsługą wszystkie organizacje rzemieślnicze w mieście. Przez kolejne lata nadal dynamicznie się rozwijał, osiągając coraz lepsze wyniki finansowe, pozwalające na wypłatę wysokiej dywidendy swoim członkom.

Od początku lat 90. W Banku następowały zmiany zarówno w dziedzinie informatycznej – Bank został skomputeryzowany a także organizacyjnej – w 1992 r. przystąpił do zrzeszenia Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA we Wrocławiu. Na koniec roku odnotował jednak stratę i w 1993 r. wprowadził program naprawczy, którego realizacja została z sukcesem ukończona przed planowanym 5-letnim okresem jego trwania.

Dzięki przyjętej przez nowy Zarząd Banku strategii, dążącej do rozwoju Banku poprzez fuzję z innymi spółdzielniami,  Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rzeszowie i Banku Spółdzielczego w Sieniawie  wyraziły wolę połączenia się obu instytucji, co formalnie nastąpiło 1 października 1999 r.

Na początku XXI wieku Banku wprowadził nowe produkty oparte o nowoczesne technologie, np. jako jeden z pierwszych banków wprowadził w 2001 r. obsługę rachunków za pośrednictwem Internetu, stosując przy tym bardzo wysokie na ówczesne lata zabezpieczenia.

Dzisiejsza jakość oferowanych przez Bank produktów i usług nie odbiega od najlepszych banków typowo komercyjnych.

Obecnie Bank posiada 5 placówek, z czego 3 zlokalizowane są w Rzeszowie, jedna w Sieniawie i jedna w Adamówce. Centrala Banku mieści się w Rzeszowie przy ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.