Kredyt hipoteczny

Zalety

 • Dowolny cel
 • Długi okres kredytowania nawet do 20 lat
 • Karencja w spłacie
 • Bez zbędnych formalności

Opis produktu

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt przeznaczony jest dla Kredytobiorców który, spełnia poniżej podane warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie, przez co najmniej 12 miesięcy przy czym do okresu tego może być wliczony okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posiada zdolność kredytową;
 • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku i innych instytucji;
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu kredytowym Klienta;
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS;
 • wysokość kredytu - do 70% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem;
 • okres kredytowania do 20 lat;
 • możliwość karencji w spłacie - nawet do 24 miesięcy;
 • spłata rat kapitałowych może następować w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych lub innych ustalonych z bankiem;
 • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej.

Zabezpieczenie

Standardowe zabezpieczenie tego typu kredytów to:

 • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych
 • pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy

WIBOR 3M

Stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie www.gpwbenchmark.pl a jej wysokość określana jest jako średnia notowań za ostatni kwartał poprzedzający dzień zawarcia Umowy kredytu.

W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M, stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu hipotecznego, Bank w terminie 14 dni od daty jej zawieszenia lub likwidacji zastosuje w miejsce stopy referencyjnej inny wskaźnik referencyjny, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011,
 2. Jest stosowany na rynku międzybankowym lub finansowym do ustalania oprocentowania depozytów w odnośnej walucie na okres 3 miesięcy (przy czym okres ten powinien odpowiadać okresowi przyjętemu dla ustalenia stopy referencyjnej), a w przypadku braku stosowania wskaźnika referencyjnego dla okresu wskazanego wcześniej bierze się pod uwagę wskaźnik ustalany dla okresu najbardziej zbliżonego do dotychczas stosowanej stopy referencyjnej, oraz
 3. Jest najbardziej zbliżony do stopy referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat spośród innych wskaźników referencyjnych spełniających warunki wskazane w punkcie (1) i (2), a jeżeli dany wskaźnik referencyjny ustalany był w okresie krótszym – bierze się pod uwagę cały okres jego ustalania.

Jeżeli żaden wskaźnik referencyjny spełniający wyżej wymienione wymagania nie będzie dostępny, Bank zastosuje w miejsce stopy   referencyjnej WIBOR 3M stawkę procentową odpowiadającą w stosunku rocznym kosztom finansowania udostępnionych przez Bank klientowi środków pieniężnych z dowolnego dostępnego źródła, jakie Bank może rozsądnie wybrać.

Nowy wskaźnik obowiązywać będzie od 1-go dnia kwartału następującego po kwartale, w którym stawka WIBOR ulegnie zawieszeniu lub likwidacji.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij