Kredyt hipoteczny

Zalety

 • kredyt przeznaczony może być na dowolny cel związany z prowadzona działalnością gospodarczą i/lub rolniczą
 • długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy
 • wypłata w jednej lub w dwóch transzach
 • brak obowiązku udokumentowania wykorzystania kredytu (nie dotyczy, gdy celem jest spłata zadłużeń w innym banku/ instytucji finansowej)

Opis produktu

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną przez co najmniej 24 miesiące działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, z wyłączeniem podmiotów rozliczających się w formie karty podatkowej.

Kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu oraz na refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej oraz od wartości nieruchomości, hipoteka na której jest zabezpieczeniem spłaty kredytu.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku, ustalonej zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnymi zabezpieczeniami kredytu hipotecznego są:

 • hipoteka na nieruchomości
 • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości na której ustanowiona jest hipoteka ma rzecz Banku
 • pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkiem bieżącym
 • weksel in blanco

WIBOR 3M

Stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie www.gpwbenchmark.pl a jej wysokość określana jest jako średnia notowań za ostatni kwartał poprzedzający dzień zawarcia Umowy kredytu.

W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M, stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu hipotecznego, Bank w terminie 14 dni od daty jej zawieszenia lub likwidacji zastosuje w miejsce stopy referencyjnej inny wskaźnik referencyjny, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011,
 2. Jest stosowany na rynku międzybankowym lub finansowym do ustalania oprocentowania depozytów w odnośnej walucie na okres 3 miesięcy (przy czym okres ten powinien odpowiadać okresowi przyjętemu dla ustalenia stopy referencyjnej), a w przypadku braku stosowania wskaźnika referencyjnego dla okresu wskazanego wcześniej bierze się pod uwagę wskaźnik ustalany dla okresu najbardziej zbliżonego do dotychczas stosowanej stopy referencyjnej, oraz
 3. Jest najbardziej zbliżony do stopy referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat spośród innych wskaźników referencyjnych spełniających warunki wskazane w punkcie (1) i (2), a jeżeli dany wskaźnik referencyjny ustalany był w okresie krótszym – bierze się pod uwagę cały okres jego ustalania.

Jeżeli żaden wskaźnik referencyjny spełniający wyżej wymienione wymagania nie będzie dostępny, Bank zastosuje w miejsce stopy   referencyjnej WIBOR 3M stawkę procentową odpowiadającą w stosunku rocznym kosztom finansowania udostępnionych przez Bank klientowi środków pieniężnych z dowolnego dostępnego źródła, jakie Bank może rozsądnie wybrać.

Nowy wskaźnik obowiązywać będzie od 1-go dnia kwartału następującego po kwartale, w którym stawka WIBOR ulegnie zawieszeniu lub likwidacji.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij