Kredyt inwestycyjny

Zalety

 • możliwość szybkiego pomnożenia majątku trwałego
 • indywidualne podejście do każdej inwestycji
 • długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
 • karencja w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy
 • karencja w spłacie odsetek możliwa do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie

Opis produktu

Kredyt inwestycyjny przeznaczony może być na finansowanie przedsięwzięć, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, refinansowanie poniesionych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku nakładów na cele inwestycyjne, spłatę kredytu w innym Banku lub wykup środków trwałych z leasingu.

 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie
 • okres kredytowania – do 20 lat
 • wypłata kredytu w transzach lub jednorazowo
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy, a odsetek do 12 miesięcy
 • wymagany minimalny wkład własny to 20% kosztów realizowanej inwestycji, przy czym Bank wymaga zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie na poziomie 20% wartości przedsięwzięcia netto (jeśli Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT) lub brutto (jeśli Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT)
 • spłata rat kapitałowych w ratach miesięcznych/ kwartalnych lub innych ustalonych z Bankiem
 • oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej lub wg stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku ustalonej zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

Warunki

 • cel - finansowanie, refinansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie majątku trwałego
 • wkład własny – 20% kosztów realizowanej inwestycji
 • wysokość kredytu - ustalana indywidualnie
 • okres kredytowania -  do 20 lat
 • wypłata kredytu w transzach lub jednorazowo
 • możliwość karencji w spłacie do 24 miesięcy
 • spłata rat kapitałowych może następować w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych lub innych ustalonych z bankiem
 • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej

Zabezpieczenie

Stosowane zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego ustalane są indywidualnie, w zależności od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty oraz oceny ryzyka przedsięwzięcia.

Najczęściej stosowane zabezpieczenia to: hipoteka na nieruchomości/-ach, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na przedmiocie powiązanym z przedsięwzięciem finansowanym kredytem, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu, weksel własny in blanco.

WIBOR 3M

Stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie www.gpwbenchmark.pl a jej wysokość określana jest jako średnia notowań za ostatni kwartał poprzedzający dzień zawarcia Umowy kredytu.

W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M, stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu inwestycyjnego, Bank w terminie 14 dni od daty jej zawieszenia lub likwidacji zastosuje w miejsce stopy referencyjnej inny wskaźnik referencyjny, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011,
 2. Jest stosowany na rynku międzybankowym lub finansowym do ustalania oprocentowania depozytów w odnośnej walucie na okres 3 miesięcy (przy czym okres ten powinien odpowiadać okresowi przyjętemu dla ustalenia stopy referencyjnej), a w przypadku braku stosowania wskaźnika referencyjnego dla okresu wskazanego wcześniej bierze się pod uwagę wskaźnik ustalany dla okresu najbardziej zbliżonego do dotychczas stosowanej stopy referencyjnej, oraz
 3. Jest najbardziej zbliżony do stopy referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat spośród innych wskaźników referencyjnych spełniających warunki wskazane w punkcie (1) i (2), a jeżeli dany wskaźnik referencyjny ustalany był w okresie krótszym – bierze się pod uwagę cały okres jego ustalania.

Jeżeli żaden wskaźnik referencyjny spełniający wyżej wymienione wymagania nie będzie dostępny, Bank zastosuje w miejsce stopy   referencyjnej WIBOR 3M stawkę procentową odpowiadającą w stosunku rocznym kosztom finansowania udostępnionych przez Bank klientowi środków pieniężnych z dowolnego dostępnego źródła, jakie Bank może rozsądnie wybrać.

Nowy wskaźnik obowiązywać będzie od 1-go dnia kwartału następującego po kwartale, w którym stawka WIBOR ulegnie zawieszeniu lub likwidacji.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij