Kredyt inwestycyjny

Zalety

 • możliwość szybkiego pomnożenia majątku trwałego
 • indywidualne podejście do każdej inwestycji
 • długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
 • karencja w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy
 • karencja w spłacie odsetek możliwa do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie

Opis produktu

Kredyt inwestycyjny przeznaczony może być na finansowanie przedsięwzięć, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, refinansowanie poniesionych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku nakładów na cele inwestycyjne, spłatę kredytu w innym Banku lub wykup środków trwałych z leasingu.

 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie
 • okres kredytowania – do 20 lat
 • wypłata kredytu w transzach lub jednorazowo
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy, a odsetek do 12 miesięcy
 • wymagany minimalny wkład własny to 20% kosztów realizowanej inwestycji, przy czym Bank wymaga zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie na poziomie 20% wartości przedsięwzięcia netto (jeśli Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT) lub brutto (jeśli Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT)
 • spłata rat kapitałowych w ratach miesięcznych/ kwartalnych lub innych ustalonych z Bankiem
 • oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej lub wg stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR 3M oraz stałej marży Banku ustalonej zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

Warunki

 • cel - finansowanie, refinansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie majątku trwałego
 • wkład własny – 20% kosztów realizowanej inwestycji
 • wysokość kredytu - ustalana indywidualnie
 • okres kredytowania -  do 20 lat
 • wypłata kredytu w transzach lub jednorazowo
 • możliwość karencji w spłacie do 24 miesięcy
 • spłata rat kapitałowych może następować w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych lub innych ustalonych z bankiem
 • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej

Zabezpieczenie

Stosowane zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego ustalane są indywidualnie, w zależności od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty oraz oceny ryzyka przedsięwzięcia.

Najczęściej stosowane zabezpieczenia to: hipoteka na nieruchomości/-ach, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na przedmiocie powiązanym z przedsięwzięciem finansowanym kredytem, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu, weksel własny in blanco.

WIBOR 3M

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.