Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych

Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych przekazanych na niewłaściwy rachunek

Słowniczek pojęć:

 1. Bank – Bank Spółdzielczy w Rzeszowie;
 2. Dostawca odbiorcy – dostawca usług płatniczych prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi odbierania transakcji płatniczej;
 3. Dostawca płatnika – Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, dostawca usług płatniczych prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej;
 4. Placówka Banku – Centrala, Oddział lub Filia Banku;
 5. Płatnik – osoba fizyczna, składającą zlecenie płatnicze;
 6. Unikatowy identyfikator – numer rachunku bankowego (NRB) lub inny unikatowy identyfikator uzgodniony przez strony w umowie;
 7. Zlecenie płatnicze – oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej.

Załączniki:

 • Zgłoszenie płatnika o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora (do pobrania poniżej).
 • Żądanie płatnika o udostępnienie danych odbiorcy (do pobrania poniżej).

Wykonanie transakcji z użyciem nieprawidłowego identyfikatora

​Rozdział 1. Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczej

 1. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeśli zostało wykonane zgodnie z informacjami dostarczonymi przez płatnika, a w przypadku wskazania unikatowego identyfikatora – jeżeli zostało wykonane zgodnie z tym unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez płatnika inne informacje dodatkowe. 
 2. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez płatnika jest nieprawidłowy Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiego zlecenia płatniczego.
 3. W przypadku wykonania transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora zarówno bank płatnika jak i bank odbiorcy mają obowiązek podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej.
 4. Zwrot transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego identyfikatora odbywa się na rachunek zwrotu prowadzony przez każdą placówkę sprzedażową Banku.
 5. Wymiana informacji pomiędzy bankiem płatnika a bankiem odbiorcy dokonywana jest poprzez moduł reklamacji i zgłoszeń (OGNIVO).

Rozdział 2.   Działania po stronie placówki sprzedażowej jako banku płatnika w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej

 1. Po zgłoszeniu przez płatnika faktu wykonania transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora placówka sprzedażowa, do której wpłynęła informacja, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika, w przypadku gdy:
  1) prowadzi rachunek odbiorcy – pisemnie zawiadamia odbiorcę o:
     a) zgłoszeniu przez płatnika informacji, że zlecił wykonanie transakcji z użyciem nieprawidłowego numeru rachunku bankowego,
     b) możliwości dokonania zwrotu tej kwoty na rachunek do zwrotu wskazany przez placówkę sprzedażową,
     c) terminie do kiedy należy dokonać zwrot środków,
     d) numerze NRB rachunku zwrotu,
     e) obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych w celu dochodzenia zwrotu kwoty płatniczej wskazanej w ust. 1, jeśli odbiorca nie dokona jej zwrotu w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika.
  2) nie prowadzi rachunku odbiorcy – zwraca się do banku odbiorcy o:
     a) podjęcie działań w celu odzyskania kwoty, o której mowa w ust.1 pkt 1) ppkt b)
     b) przekazuje informacje o transakcji, które są niezbędne do podjęcia działań mających na celu odzyskanie środków (w tym rachunek do zwrotu). Zgłoszenie płatnika o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora stanowi      Załącznik Nr 1 do niniejszych zasad. 
 2. Jeżeli odbiorca dokonał zwrotu transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora na rachunek zwrotu wskazany przez placówkę sprzedażową, to placówka ta nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku zwrotu uznaje rachunek klienta, który wykonał transakcję z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora .
 3. Jeżeli uznanie rachunku klienta/płatnika nie jest możliwe, placówka sprzedażowa nie później niż w terminie 3 dni roboczych od uznania rachunku zwrotu tej placówki, informuje klienta, że:
  1) zwrot odzyskanej kwoty transakcji może nastąpić na wskazany przez niego numer rachunku płatniczego;
  2) zwrot odzyskanej kwoty transakcji może nastąpić poprzez wypłatę środków pieniężnych w formie gotówki. 
 4. Jeżeli płatnik wskazał numer rachunku płatniczego, o którym mowa w ust.1, pkt 1), to placówka sprzedażowa nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od jego wskazania dokonuje uznania tego rachunku kwotą odzyskanej transakcji płatniczej.
 5. Jeżeli płatnik nie wskazał numeru rachunku bankowego, to na żądanie płatnika placówka sprzedażowa niezwłocznie wypłaca środki pieniężne.
 6. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia przez płatnika informacji o wykonaniu zlecenia płatniczego z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora działania opisane w ust.1 nie doprowadziły do odzyskania kwoty transakcji, placówka sprzedażowa nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego żądania płatnika o udostępnienie danych odbiorcy: 
  1) jeśli prowadzi rachunek płatniczy odbiorcy to udostępnia płatnikowi:
      a) imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,
      b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres odbiorcy;
  2) jeśli nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy – zwraca się do banku odbiorcy o udostępnienie danych jak w pkt 1. Żądanie płatnika o udostępnienie danych odbiorcy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszych zasad.

Rozdział 3.  Działania placówki sprzedażowej jako banku odbiorcy w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej

 1. Po otrzymaniu informacji od banku płatnika o wykonaniu transakcji płatniczej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora placówka sprzedażowa prowadząca rachunek odbiorcy pisemnie zawiadamia odbiorcę o tym fakcie i możliwości dokonania zwrotu tej transakcji na rachunek zwrotu wskazany przez placówkę sprzedażową. 
 2. Jeżeli odbiorca dokonał zwrotu transakcji płatniczej na rachunek zwrotu to placówka sprzedażowa w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku zwrotu kwotą odzyskanej transakcji uznaje rachunek płatniczy klienta, który wykonał transakcję z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora lub wskazany przez bank płatnika inny rachunek płatniczy.
 3. W przypadku kiedy w terminie miesiąca od dokonania zgłoszenia o otrzymaniu zlecenia płatniczego wykonanego z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorca nie dokonał zwrotu tej płatności na rachunek zwrotu wskazany przez placówkę sprzedażową – na żądanie płatnika placówka sprzedażowa prowadząca rachunek płatniczy odbiorcy udostępnia bankowi płatnika:

1) Imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,
2) Miejsce zamieszkania i adres oraz siedzibę i adres odbiorcy.

Placówka sprzedażowa prowadząca rachunek płatniczy odbiorcy przekazuje dane odbiorcy płatności wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora do banku płatnika nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania o udostępnienie danych odbiorcy.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.