Kredyt mieszkaniowy

Czym jest kredyt mieszkaniowy?

Marzysz o własnym mieszkaniu, ale brakuje Ci środków? Nie czekaj dłużej - z naszym kredytem mieszkaniowym w PLN spełnisz swoje marzenia!

Oferujemy minimum formalności oraz krótki czas rozpatrywania wniosku. Dzięki temu szybko uzyskasz odpowiedź i będziesz mógł rozpocząć proces poszukiwania wymarzonego mieszkania.

Szeroki zakres kredytowania pozwala na sfinansowanie zakupu lub budowę mieszkania w dowolnej lokalizacji. Okres kredytowania to aż 25 lat, co daje możliwość spłaty kredytu w dogodnych ratach, dostosowanych do Twoich możliwości finansowych.

Dla naszych klientów mamy również specjalną ofertę - karencję w spłacie kapitału aż do 24 miesięcy. Dzięki temu będziesz miał więcej czasu na uregulowanie innych zobowiązań finansowych, a spłata kredytu nie będzie Cię przytłaczać.

A co najważniejsze - u nas nie ma opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. Masz pełną swobodę w zarządzaniu swoimi finansami i możesz spłacić kredyt wcześniej niż przewiduje umowa, bez dodatkowych kosztów.

Nie czekaj, zrealizuj swoje marzenie o własnym mieszkaniu! Skorzystaj z naszej oferty kredytu mieszkaniowego w PLN i zacznij nowy rozdział w swoim życiu już dziś!

Korzyści

KREDYT MIESZKANIOWY w PLN

Chcesz mieć własny kąt, weź kredyt mieszkaniowy i już.

 • Minimum formalności
 • Krótki czas rozpatrywania wniosku
 • Szeroki zakres kredytowania
 • Okres kredytowania do 25 lat 
 • Spłata w dogodnych ratach
 • Karencja w spłacie kapitału aż do 24 miesięcy
 • Brak opłaty za wcześniejszą spłatę

Opis produktu

Kredyt może być przeznaczony na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku;
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 9. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego
 10. remont mieszkania;
 11. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 12. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową). Bank dopuszcza możliwość kredytowania inwestycji mieszkaniowych, także w przypadku, gdy powierzchnia niemieszkalna nie stanowi więcej niż 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji;
 13. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 14. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-13, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę/ od daty podpisania umowy deweloperskiej lub umowy u budowę lokalu/ od daty poniesienia kosztów w związku z realizowaną inwestycją;
 15. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-13, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę;
 16.  dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

Wymagany minimalny wkład własny – 20%

Zabezpieczenia obligatoryjne:

 • hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu
 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych
 • weksel własny in blanco

Pozostałe informacje:

 • kredyt w zależności od celu może być wypłacony jednorazowo lub w transzach
 • spłata w ratach równych lub malejących
 • na wniosek Klienta każdy kredyt może zostać objęty karencją w spłacie kapitału –maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu/ pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy (w okresie trwania karencji w spłacie kapitału, spłacie podlegają tylko odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu)

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu wynosi 9,92 % przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 274 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu: 9,11% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02%) oraz marży Banku w wysokości 2,09%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1 p.p.), równe raty miesięczne – 1 203,16 PLN, łączna liczba rat 300. Całkowity koszt kredytu 95 387,02 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 86 948,02 PLN, prowizja za udzielenie kredytu (nie kredytowana) wynosząca 3% kwoty udzielonego kredytu tj. 8 220 PLN,  koszt ustanowienia hipoteki 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 369 387,02 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. 

Wyliczenia reprezentatywne dla KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE na dzień 22.02.2023 r.

WIBOR 3M

WIBOR 3M – stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M, stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu, Bank w terminie 14 dni od daty jej zawieszenia lub likwidacji zastosuje w miejsce stopy referencyjnej inny wskaźnik referencyjny, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011,
 2. jest stosowany na rynku międzybankowym lub finansowym do ustalania oprocentowania depozytów w odnośnej walucie na okres 3 miesięcy (przy czym okres ten powinien odpowiadać okresowi przyjętemu dla ustalenia stopy referencyjnej), a w przypadku braku stosowania wskaźnika referencyjnego dla okresu wskazanego wcześniej bierze się pod uwagę wskaźnik ustalany dla okresu najbardziej zbliżonego do dotychczas stosowanej stopy referencyjnej, oraz
 3. jest najbardziej zbliżony do stopy referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat spośród innych wskaźników referencyjnych spełniających warunki wskazane w punkcie 1 i 2, a jeżeli dany wskaźnik referencyjny ustalany był w okresie krótszym – bierze się pod uwagę cały okres jego ustalania.

Jeżeli żaden wskaźnik referencyjny spełniający wyżej wymienione wymagania nie będzie dostępny, Bank zastosuje w miejsce stopy referencyjnej WIBOR 3M stawkę procentową odpowiadającą w stosunku rocznym kosztom finansowania udostępnionych przez Bank klientowi środków pieniężnych z dowolnego dostępnego źródła, jakie Bank może rozsądnie wybrać.

Nowy wskaźnik obowiązywać będzie od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym stawka WIBOR ulegnie zawieszeniu lub likwidacji.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij