Korzyści

Rachunek lokaty terminowej w złotych - umożliwia przechowywanie wolnych środków na dłuższe terminy.

 • Minimalna kwota lokaty  - 100 zł
 • Środki pieniężne pracują efektywnie
 • Odnawialny charakter lokaty
 • Kapitalizacja odsetek po okresie umownym
 • Możesz założyć lokatę przez Internet
 • Bezpieczeństwo

Opis produktu

Okres umowny:

 • 3 dni
 • 7 dni
 • 14 dni
 • 21 dni
 • 1 miesiąc
 • 2 miesiące
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 9 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 24 miesiące
 • 36 miesięcy

Wkład nie podjęty w terminie przez Klienta zostaje automatycznie przedłużony na taki sam, jak poprzedni okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia umowy bez dodatkowych formalności.

W okresie utrzymania wkładu nie mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające ani częściowe wypłaty.

Otwarcie rachunku

Wypełnić  wniosek o otwarcie rachunku do którego należy dołączyć:

 • dokumenty stwierdzające osobowość prawną podmiotu ( pełny wypis z KRS, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, umowę spółki, statut i inne);
 • numer  statystyczny REGON;
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 • wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem.

Dokumenty wymienione powyżej wymagane są tylko wtedy, gdy Klient nie posiada w Banku rachunku bieżącego lub pomocniczego i nie składał w/w dokumentów.

Podpisać w obecności pracownika Banku umowę rachunku.

Dokonać wpłaty kwoty lokaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Oprocentowanie

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od okresu na jaki zadeklarowano przechowywanie kwoty pieniężnej oraz dotrzymania zadeklarowanego terminu.

Wypłata przed zadeklarowanym terminem stanowi naruszenie warunków umowy i powoduje naliczenie odsetek za okres trwania lokaty w wysokości oprocentowania dla środków na rachunkach bieżących.

Odsetki naliczane są od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego wypłatę lub do ostatniego dnia okresu umownego.

Odsetki po upływie okresu umownego mogą być, w zależności od dyspozycji Klienta, dopisane do kwoty lokaty lub przekazane na wskazany rachunek.

Gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730). 

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.